cloud

Celoročná činnosť

Img

ĽUDSKÁ, DôSTOJNÁ, OSOBNÁ, SOCIÁLNO-TERÉNNA, PSYCHOSOCIÁLNA, PRÁVNA, FINANČNÁ a MATERIÁLNA POMOC – PODPORA POČAS CELÉHO ROKA NA ÚZEMÍ CELÉHO SLOVENSKA

Dobrovoľníci miniBODKY nesuplujú kompetentné orgány štátu. Našou misou je byť nápomocní systému vo forme asistencie, prevencie, koordinovania a dostupnosti zabezpečenia potrieb ľudí, ktorí sa ocitli, alebo ocitajú nie vlastnou vinou v núdzi.

 1. Poradenstvo a kurátorske služby
 2. Výjazdy a riešenie vzniknutých, často hraničných situácií
 3. Konkrétna materiálna pomoc
 4. Konkrétna finančná pomoc cez školské zariadenia
 5. Asistencie v rodinách (výpomoc)
 6. Právne zastupovanie a pomoc na úradoch
 7. Ochrana života a zdravia detí vystavených rizikám núdze (chudoby)
 8. Ochrana mladistvých pred nežiadúcimi vplyvmi a samovraždami
 9. Ochrana rodín pred agresormi a nežiadúcimi vplyvmi (alkohol, drogy)
 10. Prevencia a podporná starostlivosť

O koho sa jedná:

 1. Deti ktoré vplyvom tragických udalostí prišli o jedného, alebo oboch rodičov
 2. Zdravotne a mentálne handicapované deti
 3. Týrané, zneužívané, zanedbávané deti a deti zavlečené do cudziny na žobranie
 4. Týrané, zneužívané a zanedbávané matky s deťmi, ženy zavlečené do cudziny na prostitúciu, žobranie, alebo inú trestnú činnosť. Ženy ktorým vzali identitu
 5. Ne/chcené deti v zariadeniach náhradnej starostlivosti
 6. Nevyliečiteľné choré deti a matky s deťmi
 7. Deti a rodiny postihnuté syndrómom biedy a chudoby
 8. Osamelí starí rodičia, dôchodcovia, otcovia, mamy
 9. Šikanované deti a mládež a problémová mládež
 10. Deti a mládež, ktoré podľahli virtuálnemu svetu z ktorého sa nevedia vymaniť, nevedia fungovať v bežnom svete a hľadajú spôsoby ako vo virtuálnom svete zostať, resp. ho preniesť do sveta bežného dňa vo svojich rodinách a infikovať svoje okolie svojimi predstavami

Čo ešte robíme a robíme to dobre:

 1. Deti potrebujú vzory a hlavne byť deťmi ich veku. Organizujeme množstvo akcií po celom Slovensku, aby sme tak dali možnosť pozitívnych podnetov deťom ktorým sa venujeme a ktoré by nikto, nikdy, nikam nevzal (športové a turistické akcie, cyklistické a vodné výlety, poznávacie zájazdy, kulinárske dobroty, remeselné akcie, detské akcie a kultúrno-spoločenské akcie). Deti navštevujú s nami množstvo atrakcií a získajú veľa krásnych zážitkov
 2. Deti vedia, že miniBODKA nie sú len dobrí ľudia, ale aj ľudia, ktorí vyžadujú disciplínu. Ak deti plnia dohodnuté pravidlá, dostávajú aj osobné dary na podporu ich talentov (bicykle, hudobné nástroje, lopty, kopačky, športové a turistické oblečenie, obuv a množstvo všakovakých používaných aj nových vecí ak ich zoženieme
 3. Motto: vyrovnávame šance týchto detí na aspoň trošku lepší život, aby sa samé neutiahli do opozície-úzadia-kúta, kde v tichosti dovolia vyrásť niečomu, čo im zničí šance na slušný a poctivý život v dospelosti. Chceme, aby si nikdy nepovedali vetu: nám nikto nepomohol a tak budeme aj my takí akí… Ps: Dobro musia deti aj tí ktorí ho nemajú zažívať. Iba tak môžu čeliť nepriazni ktorej sú vystavení a iba tak môžu byť oni samy potom dobrí. 

HUMAN, DIGNIFIED, PERSONAL, SOCIAL-FIELD, PSYCHOSOCIAL, LEGAL, FINANCIAL and MATERIAL AID – SUPPORT DURING THE ENTIRE YEAR IN THE ENTIRE SLOVAK TERRITORY

miniBODKA’s volunteers do not replace competent state authorities. Our mission is to be of assistance to the system in the form of assistance, prevention, coordination and availability to ensure the needs of people who have found themselves, or are finding themselves in need through no fault of their own.

 1. Consulting and curatorial services
 2. Departures and resolution of emerging, often borderline situations
 3. Specific material assistance
 4. Specific financial assistance through school facilities
 5. Assistance in families (help)
 6. Legal representation and assistance at the authorities
 7. Protection of the life and health of children exposed to the risks of emergency (poverty)
 8. Protection of minors from unwanted influences and suicides
 9. Protection of families from aggressors and unwanted influences (alcohol, drugs)
 10. Prevention and supportive care

Who is it about:

 1. Children who lost one or both parents due to tragic events
 2. Medically and mentally handicapped children
 3. Tortured, abused, neglected children and children brought abroad to beg
 4. Tortured, abused and neglected mothers with children, women brought abroad for prostitution, begging, or other criminal activities. Women whose identity was taken away
 5. Unwanted/unwanted children in alternative care facilities
 6. Incurable sick children and mothers with children
 7. Children and families affected by the syndrome of misery and poverty
 8. Lonely grandparents, pensioners, fathers, mothers
 9. Bullied children and youth and problem youth
 10. Children and youth who have succumbed to the virtual world from which they cannot escape, cannot function in the ordinary world and are looking for ways to stay in the virtual world, or transfer it to the world of everyday life in their families and infect their surroundings with their imaginations

What else we do and do well:

 1. Children need role models and especially to be children of their own age. We organize a number of events throughout Slovakia in order to give the children we care for positive stimuli that no one would ever take anywhere (sports and tourist events, cycling and water trips, sightseeing tours, culinary delights, craft events, children’s events and cultural and social events). Children visit many attractions with us and get many beautiful experiences
 2. Children know that miniBODKA are not only good people, but also people who require discipline. If the children comply with the agreed rules, they also receive personal gifts to support their talents (bicycles, musical instruments, balls, football boots, sports and hiking clothes, shoes and a lot of other used and new things if we can find them
 3. Motto: we equalize the chances of these children for at least a little better life, so that they do not withdraw themselves into the opposition-back-corner, where they quietly allow something to grow that will destroy their chances for a decent and honest life in adulthood. We want them to never say to themselves: no one helped us, so we will be the same… Ps: Goodness must be given to children and those who are not meant to experience it. That’s the only way they can face the adversity they’re exposed to, and that’s the only way they can be good themselves.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!