cloud

Verejná zbierka

Img

Ministerstvo vnútra po splnení všetkých podmienok nám povolilo verejnú zbierku rozhodnutím zo dňa: 18.02.2020. Právoplatnosť rozhodnutia nadobudla účinnosť dňom: 16.03.2020. Verejná zbierka nesie názov ,,DOMOV PRE miniBODKU“, ktorá je registrovaná pod číslom 000 – 2020 – 007769. Pod týmto číslom si ju môžete skontrolovať a preveriť v registri verejných zbierok. Zbierka je povolená do 28.02.2021. Prosíme vás o pomoc s jednorazovým, alebo pravidelným prispením ľubovoľnej sumy na účel kúpy nehnuteľnosti kdekoľvek v SR. Cieľová suma: 250 000 EUR.

Číslo účtu verejnej zbierky, výnos aj účel použitia prostriedkov na kúpu nehnuteľnosti je plne pod kontrolou Ministerstva vnútra. PO SKONČENÍ ZBIERKY BUDE ZVEREJNENÉ V MÉDIÁCH AJ NA WEBE MV VÝNOS A CIEĽ ZBIERKY v podobe zakúpenej nehnuteľnosti.

SK44 7500 0000 0040 2783 7730 – ČSOB

Osoba preverená a zodpovedná za vykonávanie zbierky je Milan Daniel s trvalým pobytom na území SR a to Cintorínska 2, Šaľa 92705, ktorý je zároveň riaditeľom oz miniBODKA. Tel: 0907274627, minibodka@gmail.com

Cieľom tejto zbierky je: vyzbierať takú sumu, ktorá by miniBODKE dovoľovala reálne zakúpiť kdekoľvek v SR  nehnuteľnosť a tým získať už natrvalo domov pre deti a mládež ktorým sa venuje.

  1. Väčšiu budovu s veľkým areálom (opustené rekreačné zariadenie, ubytovňu, dom, budovu ktorá by spĺňala predstavu na prerobenie pre náš účel)
  2. Rodinný dom s pozemkom
  3. Usadlosť s pozemkom
  4. Chatu s pozemkom
  5. Pozemok a na ňom postaviť domov pre deti

Účel: chceme v našej práci pokračovať, radi by sme poskytli deťom trvalé bývanie, domov, farmárčenie, vytvorenie chránenej dielne pre účely sebestačnosti, poskytovanie liečebno-terapeutických služieb, Canis, ARTE, Hypo, Oxygen terapie, komplexné sociálne, zdravotné, psychologické a právne služby, vzdelávacie služby, organizovanie prezentačných podujatí a seminárov, pokračovanie v doterajších činnostiach oz miniBODKA

Dôvod: združenie miniBODKA nemá svoje priestory v ktorých by trvalo poskytovalo pomoc. Vždy sme mali prenajaté a vždy sme si svoje povinnosti vyplývajúce z toho plnili. Čas sa žiaľ kráti aj v súčasne obývaných priestoroch v Šali. Predĺženie zmluvy nie je možné z dôvodu, že majitelia budovu predávajú za sumu ku ktorej sa reálne nemôžeme priblížiť. Musíme sa opäť sťahovať.

Zaslúžime si vašu pomoc, o ktorú vás prosíme.

Chceme deťom: poskytnúť konečne už  trvalý domov, bezpečný prístav. Svoje bezpečie stratili pre rôzne dôvody, ktoré nemohli nijako ovplyvniť. Zdravotne a mentálne handicapované deti a mládež sa bez asistencie nedokážu o seba postarať. Ďalšia skupina detí, ktorá vplyvom strašného týrania sa nikdy neuzdraví, potrebuje stabilne odbornú pomoc a liečebnú terapiu ktorú im poskytujeme bezplatne. Domov po dovŕšení 18 roku nemá väčšina týchto dospelých detí. Väčšina z nich, ktorá sa nedostane do nášho portfólia končí v rukách kriminálnych živlov. Zneužívajú ich na žobranie, prostitúciu resp. na ekonomickú trestnú činnosť prevažne v zahraničí. Vezmú im doklady, zmenia identitu a držia v otrasných podmienkach v ktorých žijú. To nie je z filmu, to je skutočná realita. Naše združenie tiež od roku 2007 poskytuje útočisko deťom úplným sirotám, ktoré po tragických udalostiach prišli o oboch rodičov, rodinám s deťmi, osamelým matkám s deťmi, rodinám v núdzi. Organizujeme pre ne ozdravné, rodinné tábory veľmi jednoduchého typu, liečebnú a zážitkovú terapiu počas celého roka, materiálnu a odbornú pomoc, asistenciu 365 dní v roku.

Referencie Milana Daniela (ďalej len MD): Dobrovoľníckej činnosti sa venuje od roku 1993. V roku 1994 s vojakmi (ako vojak zvs) začal hrávať divadelné a hudobné predstavenia pre deti v nemocniciach a v detských domovoch. Organizoval rôzne kultúrno-spoločenské a športové aktivity po celom Slovensku pre tieto deti.  Združuje dobrovoľníkov po celom Slovensku, výhradne pre výkon dobrovoľníctva. Profiluje činnosť a aktivitu dobrovoľníkov, stálym monitorovaním potrieb pomoci v teréne. V roku 2007 zakladá dobrovoľnícku, detskú organizáciu miniBODKA. Združenie sa začína plne venovať deťom sirotám. V teréne začleňuje do pracovného procesu majoritné aj minoritné obyvateľstvo. Sebestačnosť sa ukazuje ako zásah do čierneho s nulovou odkázanosťou na soc.dávky. Organizuje besedy na tému finančná gramotnosť a finančná stabilita v rizikových rodinách. Min.obrany udelilo (MD) vyznamenanie za pomoc obetiam povodní. Ženijný prápor v Seredi udelil (MD) pamätnú medailu za záchranu života 6 súrodencov, ktorých si napokon aj adoptoval. MPSVaR udelilo (MD) ocenenie za prínos v human.oblasti. Mesto Šaľa udelilo (MD) čestné uznanie, ocenenie za prínos v hum. oblasti a prácu v soc.oblasti. Časopis Slovenka udelilo cenu verejnosti (MD). V hlasovaní jeho príbeh zaujal 250 000 Slovákov. Inštitút VIAC udelil (MD) ocenenie za prínos v hum.oblasti s celoslovenskou pôsobnosťou a celoslovenským pozitívnym dopadom na spoločnosť. Je autorom VŠ manuálu publikácie Vzťahová väzba a vzťahová disciplína detí v náhradnej výchove. MD je autorom programu 12 Životov (liečebno-terapeutický, zážitkový program), ktorý má 87 % úspešnosť liečby (bez nutnosti medikamentného zásahu) ťažkých symptómov u detí, ktoré prežili rodinné tragédie.

Slovami Milana Daniela: nič z ocenení a vyznamenaní nemá žiadnu hodnotu, pokiaľ za touto prácou pred aj po nestoja a nebudú naďalej stáť reálne skutky. Zabezpečovať prístup k dobrám je morálne, inteligentné, ľudské a normálne, pretože by to nemalo byť výsadou, ale bežnou súčasťou života detí ktorým sa venujeme a vlastne celej spoločnosti

Ako nám môžete pomôcť inak? Darujte nám kdekoľvek v SR:

1. Pozemok, budovu, dom. My si to s deťmi zveľadíme tvrdou prácou tak, ako sme zveľadili všetky nehnuteľnosti, v ktorých sme doteraz boli.

ĎAKUJEME VÁM ZA REÁLNU POMOC, PRETOŽE TÁ JEDINÁ NÁM POMÔŽE.

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty pre verejnú zbierku (PDF)

Trvalý domov – Rozhovor (PDF)

Ďakujeme darcom

Rok 2020

Dátum Meno Suma v EUR
4.5.2020 Barbora S. 20
5.5.2020 Elena D. 10
5.5.2020 Monika A. 40
15.5.2020 Monika S. 50
27.5.2020 Natalia P. 10
5.6.2020 Monika A. 40
6.7.2020 Monika A. 40
16.7.2020 Alena K. 50
5.8.2020 Monika A. 40
7.9.2020 Monika A. 40
5.10.2020 Monika A. 40
9.10.2020 Daniel Č. 10
20.10.2020 Stanislav M. 10
16.12.2020 Mário K. 10
17.12.2020 Miroslava P. 20
28.12.2020 Mário V. 20
28.12.2020 Ján G. 15
28.12.2020 Dominka S. 50
28.12.2020 Monika B. 20
28.12.2020 Magdaléna F. 5
29.12.2020 Tomáš V. 50
29.12.2020 Torok Peter 50
29.12.2020 Henrieta P. 30
29.12.2020 Adriana L. 5
29.12.2020 Alzbeta R. 10
29.12.2020 Paula N. 10
29.12.2020 Monika B. 10
SPOLU ROK 2020 735

Rok 2021

 

Dátum Meno Suma v EUR
5.1.2021 Katarina F. 10
7.1.2021 Michal K. 10
7.1.2021 Tamara B. 10
7.1.2021 Boris B. 10
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!