cloud

Projekt 12 životov

Img

Minulosť a prítomnosť sú naše prostriedky. Jedine budúcnosť je našim cieľom. 12 ŽIVOTOV je autorský, ucelený súbor  špeciálneho zážitkového a terapeutického programu, ktorý vznikol pre potrebu pomôcť deťom vyrovnať sa s ťažkými traumami.

Pre koho je program 12 ŽIVOTOV?

 • Deti a mládež, úplné siroty
 • Deti a mládež s ktorými prídeme do kontaktu my v teréne pri pomoci rodinám v núdzi, alebo deťom, ktoré našu pomoc potrebujú priamo na školách a pod.
 • Deti a mládež v náhradnej starostlivosti (detské domovy, pestúnsky rodičia, osvojitelia, profesionálni rodičia, krízové strediská, centrá pre rodinu, iné formy náhradnej starostlivosti, alebo výchovy)
 • Deti a mládež z neúplných rodín
 • Deti a mládež týraných žien/mamičiek
 • Deti a mládež z bežných rodín s ktorými nespolupracujeme a nie sme priamo v kontakte.Ak takúto pomoc potrebujú, oslovujú nás rodičia
 • Deti a mládež s poruchami správania
 • Deťom a mládeži väčších skupín na žiadosť napríklad zariadenia, školy ai., za účelom zážitkovej terapie ktorá sa prispôsobí povahe skupiny, získanie nových skúseností a poznatkov
 • Veková hranica môže byť od 3 rokov do 18

Pre koho je program 12 ŽIVOTOV aj mimo detí?

 • Pre rodiny s deťmi bez vekovej hranice
 • Veková hranica pre staršiu mládež je od 18 do 24
 • Veková hranica pre starších je od 25 do 49
 • Veková hranica pre postarších je od 50 do xy

12 ŽIVOTOV skutočne pomáha aj dospelákom: LIEČI SAMOTU a pocit OPUSTENOSTI. LIEČI PRÍTOMNOSŤ, UZAVRIE MINULOSŤ, PRIPRAVUJE NA BUDÚCNOSŤ cez zážitkové terapie, ktoré sú nižšie uvedené.

Kedy a kde sa vykonáva a ako sa môžem prihlásiť?

Program je možné vykonávať počas celého roka, nie len v stanovené prázdniny, sviatky a podobne. Vždy keď to deti potrebujú. Miesto je vybraté podľa dostupnosti chaty. Ak nie je určené inak, je vždy miestom organizácie tohto programu centrum pre deti v Šali, alokované pracovisko Nitrianska 2. Centrum sídli na Cintorínskej 2, tiež v Šali. Prihlásiť dieťa je možné po telefonickom, alebo mailovom kontakte kde si vymeníme všetky potrebné informácie o deťoch. Deti ktoré sú akútny prípad preberieme okamžite.

UBYTOVANIE, STRAVA, DOZOR, PROGRAM.

12 ŽIVOTOV má za úlohu pomôcť a participovať na pomoci deťom. Nevieme robiť zázraky. Naučili sme sa veci, ktoré takmer na 95 perc. zaberajú. To máme za roky praxe, spolu s vedomosťami odskúšané. Zoskupili sme ich do tohto programu a ten ponúkame.

12 ŽIVOTOV skutočne deťom pomáha: LIEČI SAMOTU a pocit OPUSTENOSTI. LIEČI PRÍTOMNOSŤ, UZAVRIE MINULOSŤ, PRIPRAVUJE NA BUDÚCNOSŤ cez zážitkové terapie, ktorých hlavným ťahúňom sú:

 • A/ Aqa terapia (vodné parky plus program so špeciálnymi technikami)
 • B/ Musico terapia (liečba hudbou a špeciálnymi zážitkovými technikami)
 • C/ Arte terapia (liečba kreslením, maľovaním, farbením a špeciálnymi zážitkovými technikami)
 • D/ Canis a hypo terapia (hypo – farmy, Canis priamo u nás)
 • E/ Pohybová terapia: Tanečno-pohybová terapia je psychoterapeutickou metódou, ktorá využíva pohyb a tanec za účelom dosiahnutia emočnej, kognitívne, sociálnej, behaviorálnej a fyzickej integrity jedinca. Prostriedkom k dosiahnutiu integrácie je vzťah medzi pohybom a emóciami. Pracuje s konceptom prepojenia a neustálej vzájomnej interakcie tela a mysle. Pohyb a tanec je priestorom pre nové prežívanie, následne je možná verbalizácia ako spôsob zvedomovania smerom k zmene. Tanečno-pohybová terapia je považovaná za expresívny psychoterapeutický smer.
 • F/ Oxygen terapia (kyslíkový prístroj plus pobyt v prírode so špeciálnymi zážitkovými technikami)
 • G/ Pracovná terapia spojená s enviromentálnou (len starší)
 • H/ Komunitná a osobná terapia (podieľanie sa na celom dennom programe a to hlavne: varenie, plánovanie stravy, programu, pranie, všetky obslužné činnosti, rozhovory v skupine aj osamote a pod.)
 • I/ Športová terapia (hry, súťaže, získavanie informácií o možnom rozvíjaní konkrétneho športu, podpora talentov)
 • J/ Vzdelávacia terapia je zameraná na získavanie informácií o možnostiach, mentálnych schopnostiach a danostiach, vďaka čomu presne pomenujeme možnosti a jasne uvidí dieťa svoju budúcnosť vo výbere svojho povolania
 • K/ Umelecko-dramatická, divadelná terapia, hranie životných rolí, kazuistiky, malé javiskové formy (špeciálny zážitkový program, ktorý ukáže dieťaťu modelové situácie z jeho života a prevedie ho nimi). Okrem iného pri tomto programe často využívame zážitky ktoré majú deti a dospelí z detstva tak, že ich inplementujeme do situačných modelov. Z pravidla o tom samy netušia, ale prídu na to a vtedy je to neuveriteľné čo sa s nimi deje
 • L/ Zážitkový, trampský program v prírode je špeciálny program zameraný na získanie a osvojenie si zručností prežitia v lese, tiež v modelových situáciách keď sa napríklad stratím, okrem iného je to program, ktorý svojou skladbou je veľmi akčný aj čo sa týka krásnych zážitkov všetkých zúčastnených na programe 12 životov. Naučí ich konať kolektívne, pomôcť slabším, zvládať situácie pod stresom a tlakom, ovládať orientáciu a zorientovať sa v teréne atď. Okrem iného pri tomto programe často využívame zážitky ktoré majú deti a dospelí z detstva tak, že ich inplementujeme do situačných modelov priamo v teréne. Z pravidla o tom samy netušia.

12 ŽIVOTOV je súbor špeciálnych programov, zážitkových hier s odborným aj neodborným týmom. Výhodou tohto programu je, že sa dieťa, deti aj dospelí zapájajú od samého začiatku a pracujú tak spolu s nami na sebe (teda tí, ktorí sú toho schopní). Vek nie je žiadnou hranicou. Organizujeme pre tieto deti vlastné táborové pobyty Jar, Leto jeseň Zima, počas ktorých sa program vykonáva, ale aj mimo uvedených termínov podľa potrieb. V spolupráci s priateľmi, darcami, darovanými dvomi percentami, zoženieme potrebný materiál (hlavne stravu, chatu, naše centrum keď nemáme chatu a schopnosť zaplatiť energie tam kde sme). Refundácia nákladov zo strany zariadení, alebo rodičov je tiež výraznou pomocou a stačí už len naša priama práca dobrovoľníkov a je to.

Čo dokáže projekt 12 ŽIVOTOV?

 1. Odbúravať post traumatické syndrómy.
 2. Odbúravať stresy, strach, depresie, úzkosť, samotu, odlúčenosť a opustenosť.
 3. Úplne nahradí zlé skúsenosti dobrými zážitkami.
 4. Detí získajú sebavedomie, dôveru a ochotu spolupracovať.
 5. Úplne obnoví a otvorí vzťah, vzťahovú väzbu (nový, alebo s príbuznými, ktorí majú záujem sa o dieťa postarať).
 6. Začlení dieťa k svojim rovesníkom bez toho, aby si niekto všimol z detí, čo má toto konkrétne dieťa za sebou (napr., že prišiel o rodičov)
 7. Úplne obmedzí negatívne prejavy na verejnosti, v kolektíve: agresivita, utiahnutosť, plačlivosť, sebapoškodzovanie, ubližovanie druhým, asertivita, nezáujem o kolektív, školu, hry, šport a pod.
 8. Nahradí deťom do doby kým sa nenájdu náhradní rodičia, alebo náhradné riešenie pomoci priateľov, dôverníkov, osobných asistentov, blízkou a vzťahovou osobou ktorou sme, kým sa mu nepomôže na trvalo. A potom sme aj potom 🙂
 9. Obnoví a vyburcuje  u dieťaťa schopnosť pracovať na sebe.
 10. Podnecuje – Motivuje. Získava priazeň dieťaťa.
 11. Lieči – zachraňuje, poskytuje barličku aj možnosť zahodiť barličku.
 12. Dieťa je spokojné, keď robí to, čo za daných okolností môže.

Žiadne z detí ktorým sa venujeme nikdy neskončilo po dovŕšení dospelosti na ulici, alebo ako tzv. asociál, pokiaľ sme robili monitoring, alebo sme s dieťaťom v kontakte. Stretávame sa so všetkými a aj z ich už novými rodinami. Ukazujú nám dospelí svoje deti a deti, ktoré ešte nie sú rodičmi nám ukazujú svoje úspechy v nových, alebo staronových rodinách, zariadeniach a pod.  To isté platí aj v prípade poskytovania pomoci rodinám v núdzi a osamelým, týraným a zneužívaným matkám s deťmi. Nedá mi nenapísať, že som veľmi vďačný Bohu za to, že aj z toho mála čo máme a môžeme urobiť sa týmto odvážnym, uboleným ale už aj veselým ľuďom darí a ja ich za to obdivujem. Pravdou je, že aj ja som bol pred rokmi jeden z nich a bol som len dieťa, ktorému slovo tragédia nič nehovorilo. Necitlivosť vtedajších úradov bola s fatálnymi následkami na mojom zdraví a duševnom rozpoložení. Deti predsa nemajú mať strach a nemajú sa desiť cudzích ľudí, že ich niekto necitlivo odoberá s úsmevom na tvári a s nejakými chlácholivými rečami, že oni sú tí dobrí. To nepomáha. Matky s deťmi, deti, ale aj každý kto zažil špatnosti a ukrutnosti, ale aj hrátky osudu žiaľ, každý musí mať možnosť zažívať krásne veci. Preto sme vznikli, preto zabezpečujeme prístup k dobrám a preto sme tu.

Osoba (dobrovoľníci) zodpovedná za projekt a program:

 • Milan Daniel, Musico, Oxygen a Canis terapia
 • Michal Palka/terénny, animačný pracovník, Enviromentálne
 • Andrej Motýľ/zdravotný pracovník a animátor, lektor hudby a tanca
 • Monika Nováková/učiteľka a animátorka, Malé javiskové formy, divadlo
 • Ing. Marika korčušková, ARTE Terapia, Canis terapia
 • Erika Michalčíková, animátor
 • Mário Horváth tanečný a pohyb. Lektor
 • Mgr. Júlia Tégenová – musico terapia – lektor
 • Mgr. Lucia Bednárová – liečebný pedagóg
 • Milan Daniel, Trampský program
 • Animátori a dobrovoľníci: dozor a program

Odborný garant:
Doc. PhDr. Daniela Giertlová (VŠ Sv. Alžbeta), Mgr. Michal Križák (vojenský kňaz), PhDr. OPRAEM Dušan Sklenka PhD (kňaz).,

KONTAKT:
0907274627, mail: minibodka@gmail.com

Ak viete aj vy, že by náš program mohol pomôcť niekomu z detí z vášho okolia, dajte im o nás vedieť. Dajte to vedieť rodičom, školám, sociálnym úradom, zariadeniam náhradnej starostlivosti o deti. Našim jediným cieľom je týmto deťom pomôcť. Vždy rešpektujeme všetky pokyny a dohody spolupráce, vrátane zachovania dôverných a osobných informácií.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!